Structuurvisie B met 2,4 mln. passagiers


Voor de gebiedsontwikkeling vliegveld Twente e.o. is in structuurvisie B uitgegaan van 1,2 mln. passagiers voor de milieu, economische en financiële onderzoeken.

Bij het begrenzen van de ruimtelijke reservering voor de luchthaven is uit strategische overwegingen uitgegaan van 2,4 mln. passagiers. VTM heeft laten onderzoeken wat dit voor consequenties heeft voor de afweging tussen structuurvisie A en B.

De conclusie van dit onderzoek is dat het verschil in score tussen structuurvisie A en B wordt vergroot indien van 2,4 mln. passagiers wordt uitgegaan. Een groter aantal passagiers leidt weliswaar tot een beperkte verslechtering van de milieuscore voor visie B, maar de economische en financiële voordelen zorgen er voor dat de afstand tussen structuurvisie B en A wordt vergroot.

Verrichte onderzoeken:

·

Milieueffecten luchtvaartalternatief 2,4 mln. passagiers gebiedsontwikkeling Twente E.O., 23 september 2009. Arcadis. Klik hier

·

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente, wijzigingen bij 2,4 mln. passagiers, 23 september 2009, ECORYS Nederland BV. Klik hier

·

Multi Criteria Analyse, Aanvulling met 2,4 miljoen variant Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o., 24 september 2009 Adecs Airinfra. Klik hier

Advies Commissie MER

Parallel aan het opstellen van de structuurvisie wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De provinciale staten van Overijssel en de gemeenteraad van Enschede zijn het bevoegd gezag in deze procedure.

De commissie heeft zich gebaseerd op het plan-MER en de aanvullende informatie over de milieu, economische en financiële effecten van een luchthaven met 2,4 mln. passagiers. Voor de integrale tekst van het advies van de commissie voor m.e.r. klik hier.

Rapport
Vliegwiel Twente Maatschappij