Onderbouwende rapporten

Een overzichtpagina met de onderbouwende rapporten voor beide structuurvisies.

Structuurvisie B met 2,4 mln. passagiers


Bekijk hier de stukken ten aanzien van de aanvullende MER over 2,4 miljoen passagiers.

Triple E – De Twentse Basis


Download en bekijk hier de pdf

Passagiers- en arbeidsplaatsenontwikkeling op Flughafen Münster – Osnabrück


In het kader van het overleg in de Euregio is een bestuurlijke toezegging gedaan om de economische gevolgen van de doorstart van Luchthaven Twente voor Flughafen Munster Osnabruck in beeld te brengen. Dit onderzoek is uitgevoerd en toegevoegd aan de lijst van onderbouwende rapporten bij de Structuurvisies, nadat het eerder is aangeboden aan FMO.

Download en bekijk hier de pdf

Notitie werkgelegenheid FMO (pdf)

Multi Criteria Analyse Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. (002)

In opdracht van de Vliegwiel Twente Maatschappij (VTM) in oprichting zijn een Multi Criteria Analyse

(MCA) en een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd ter beoordeling van de Structuurvisies voor de

gebiedsontwikkeling luchthaven Twente.

Download en bekijk hier de pdf

Onderzoek luchtvaarteffecten rondom luchthaven Twente (003)

Deze notitie geeft de resultaten van een analyse naar de geluidseffecten van verkeersbewegingen van de luchthaven Twente in de omgeving. Voor de verkeersbewegingen is uitgegaan van de verkeersinschattingen van het zogeheten Del Canho & Engelfriet scenario, waarbij is uitgegaan van een omvang van het passagiersvervoer tot 1,2 miljoen passagiers en een combinatie van het Del Canho & Engelfriet scenario met uitplaatsing van Schiphol verkeer tot 2,4 miljoen passagiers.

Download en bekijk hier de pdf

Adecs Airinfra Resultaten geluid en EV onderzoek (004)

In deze notitie zijn de gehanteerde invoergegevens voor het geluid- en externe veiligheidsmodel beschreven en zijn de scenario’s summier beschreven. Op basis van de beschreven invoergegevens zijn berekeningen van geluid (Lden) en externe veiligheidrisico’s (plaatsgebonden risico) uitgevoerd en de resultaten van deze berekeningen zijn middels contouren op een geografische achtergrond in deze notitie weergegeven.

Download en bekijk hier de pdf

PLAN-MER Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. (006)

VTM heeft besloten om voor de Structuurvisie de milieueffectrapportage-procedure te volgen. Doelstelling van deze procedure is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Daarnaast is er vanuit wetgeving in dit geval tevens sprake van een (plan-)m.e.r.-plicht omdat de Structuurvisie elementen bevat die op zichzelf m.e.r.-plichtig zijn, zoals de ontwikkeling van een grootschalige recreatieve voorziening en een eventueel luchthavenbesluit.

Download en bekijk hier de pdf van de PLAN MER (13,4 MB)

Download en bekijk hier de pdf van de bijlagen (18 MB)

Bureauonderzoek archeologie vliegveld twente (008)

Dit bureauonderzoek heeft tot doel informatie te verwerven over eventueel aanwezige en/of te verwachten archeologische waarden binnen of relevant voor het onderzoeksgebied.

Het onderzoek resulteert in het bepalen van de archeologische verwachtingswaarde en een

voorstel voor vervolgonderzoek en is bepalend voor de effectbeschrijving van de mer.

Download en bekijk hier de pdf

Del Canho & Engelfriet december 2008 (012)

Marktonderzoek Multifunctionele Luchthaven

Opdracht was te bepalen welk multifunctioneel luchthaven concept het meest kansrijk is, en de levensvatbaarheid hiervan te analyseren. Hierbij wordt met een multi-functionele luchthaven een luchthaven bedoeld die naast vervoer ook andere activiteiten een plaats biedt.

Download en bekijk hier de pdf

Brandstof hub Twente (015)

Een haalbaarheidstudie naar de mogelijkheid om overcapaciteit in de DPO pijpleiding en het beschikbaar zijn van een 8 “aftakking op die leiding naar het voormalige militaire vliegveld Twente te benutten ten gunste van de regio.

Download en bekijk hier de pdf

Download en bekijk hier de pdf van de samenvatting

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente (016)

De gebiedsontwikkeling van de luchthaven Twente heeft de verkenningsfase (fase 1) in de zomer van 2008 afgerond. Er zijn verschillende modellen met en zonder regionale burgerluchthaven in kaart gebracht. Deze modellen of scenario’s zijn getoetst op economische effecten van de mogelijke programma’s. De analyse was in juni 2008 klaar en diende als onderbouwing van een advies om te komen tot de meest wenselijke en haalbare modellen voor een economisch sterker en duurzamer Twente.

Download en bekijk hier de pdf

Het oversticht waardestelling vliegbasis twente (030)

In het kader van een herontwikkeling van de vliegbasis Twente en de directe omgeving, heeft Vliegwielmaatschappij Twente Het Oversticht gevraagd om een onderzoek te doen naar de cultuurhistorische waarden in dit gebied.

Download en bekijk hier de pdf

Marktonderzoek grootschalige leisure (031)

Onderzoek naar haalbaarheid van grootschalige publieksattractie op voormalig militair vliegveld

Twente, in opdracht van Vliegwiel Twente Maatschappij.

Download en bekijk hier de pdf

KPMG CCWL-marktonderzoek maart 2009 (033)

Haalbaarheidsstudie CCWL concept op voormalig militair vliegveldTwente

VTM heeft KPMG gevraagd de financiële en maatschappelijke haalbaarheid te toetsen van het Care, Cure, Wellness en Leisureconcept als onderdeel van De Twentse Basis en van vlekkenplan A .

Download en bekijk hier de pdf

 

 

Hoofdrapport L.E.K. Consulting: ‘Twente Airport Demand analysis and evaluation’ april 2008 (34a)

Destijds werd onderzocht op welke wijze de gronden van de voormalige vliegbasis Twenthe het best konden worden ontwikkeld; een luchthaven in diverse varianten was één van de opties die toen werd onderzocht. De vraag aan L.E.K. was, naar aanleiding van een werkbezoek aan Airport Bristol UK, of een passagiersgedreven luchthaven naar voorbeeld van deze luchthaven mogelijk is in Twente. Airport Bristol is een voorbeeld van een passagiersgedreven luchthaven die in een ‘groene’ omgeving ligt. Daarmee was deze luchthaven een interessant voorbeeld van een ontwikkeling met oog voor zowel natuur als economische ontwikkeling door middel van een luchthaven.

Download en bekijk hier de pdf

LEK summary rapportage (034b)

Marktonderzoek Commerciële Burgerluchthaven (L.E.K. Consulting)

Download en bekijk hier de pdf

Doelgroepbepaling woonmilieus Luchthaven Twente (041)

In opdracht van Vliegwiel Twente heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de potentiële doelgroepen voor verschillende bijzondere woonvormen die worden overwogen in de verschillende

inrichtingsvarianten van Vliegbasis Twente.

Download en bekijk hier de pdf

Kansenkaart voor duurzame gebiedsontwikkeling eindrapportage (052)

Het Kenniscentrum Leefomgeving van Saxion is door de Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. gevraagd een Kansenkaart voor duurzame gebiedsontwikkeling te maken. Deze kansenkaart benoemt de mogelijkheden voor een integrale duurzame gebiedsontwikkeling voor het terrein van de voormalige Defensie luchthaven Twente, vanuit de beide ontwikkelingsvarianten die nu voor liggen.

Download en bekijk hier de pdf

Download en bekijk hier de pdf van de bijlagen

T&G Airport naar Careport (056)

Globale markt- en conceptanalyse zorgconcepten

Dit rapport presenteert de globale markt- en conceptanalyse van de zorgconcepten in het Twente Careport Concept (TCC). Hierbij is gebruik gemaakt van deskresearch (internet, publieke onderzoeksrapporten) en ervaringen van zorgmarketeers. Er zijn geen gesprekken met zorgaanbieders of financiers gevoerd en er is geen concurrentieanalyse uitgevoerd.

Download en bekijk hier de pdf

Urban Fabric Quick scan Zuidkamp (058)

De ‘quick scan cultuurhistorie’ is vervaardigd in opdracht van de Vliegwiel Maatschappij Twente. Het doel van de verkenning is om aan te geven of en zo ja hoe de cultuurhistorische waarden van Zuidkamp kunnen worden meegenomen in de toekomstige ontwikkelingen.

Download en bekijk hier de pdf

Download en bekijk hier de pdf van de bijlagen

Beleidsnotitie VTM Beperkingen- en afwegingengebied (060)

Beleidsnotitie Luchthaven Twente Beperkingen- en afwegingsgebied

De doelstelling van deze notitie is om het beperkingen- en afwegingsgebied van een operationele luchthaven in beeld te brengen in termen van geluidsbelasting. Dit is vereist voor een (concept) Luchthavenbesluit en heeft een wisselwerking met de inrichting van het luchthavengebied zoals in de structuurvisie zal worden opgenomen Onderdeel hiervan vormt daarnaast het verkrijgen van inzicht in de externe veiligheidszones en bijbehorende ruimtelijke consequenties.

Download en bekijk hier de pdf

Verkenning ontsluitingsvarianten herontwikkeling vliegveld Twente (061)

Ten behoeve van de structuurvisies voor de herontwikkeling van vliegveld Twente is door

VTM i.o. een verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor een veilige afwikkeling van

verkeer van en naar het plangebied voor zowel Structuurvisie A als B.

Download en bekijk hier de pdf

Varianten beeklopen vliegveld Twente (064)

Bestuurlijke besluitvormimg door Waterschap Regge en Dinkel over beekvarianten Gebiedsontwikkeling Vliegveld Twente.

Download en bekijk hier de pdf

Rapport
Vliegwiel Twente Maatschappij