Toelichting hoofdrapport L.E.K. Consulting: ‘Twente Airport Demand analysis and evaluation’


Voor de interpretatie van de resultaten van het rapport hechten wij er aan een toelichting te geven op de onderzoeksvraag en resultaten.


Destijds werd onderzocht op welke wijze de gronden van de voormalige vliegbasis Twenthe het best konden worden ontwikkeld; een luchthaven in diverse varianten was één van de opties die toen werd onderzocht. De vraag aan L.E.K. was, naar aanleiding van een werkbezoek aan Airport Bristol UK, of een passagiersgedreven luchthaven naar voorbeeld van deze luchthaven mogelijk is in Twente. Airport Bristol is een voorbeeld van een passagiersgedreven luchthaven die in een ‘groene’ omgeving ligt. Daarmee was deze luchthaven een interessant voorbeeld van een ontwikkeling met oog voor zowel natuur als economische ontwikkeling door middel van een luchthaven.


In september 2008 is in zowel “Voorkeursvarianten (vlekkenplannen gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.)” als in de daarbij behorende Reactienota Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o., bijlage 3, het L.E.K. -onderzoek uitvoerig toegelicht. L.E.K. komt op basis van haar onderzoek tot de conclusies dat een (uitsluitend) passagiersgerichte luchthaven niet haalbaar is bij de gangbare rendementseisen in de private markt. Met een meer gematigde rendementseis geeft een voornamelijk op het zakelijke segment (regional businessjets) georiënteerde luchthaven kansen op economisch haalbare operaties indien in 2020 een passagiersaantal van 1,2 miljoen wordt gerealiseerd.


Om deze reden heeft VTM in de verdere uitwerking onderzocht of in combinatie met de juiste functies (zoals leisure, vracht en onderhoud) in de gebiedsontwikkeling rond de luchthaven economisch levensvatbaar is. Dit onderzoek is gedaan door het bureau Del Canho & Engelfriet, die onder andere een review hebben gedaan van alle voorgaande onderzoeken. Zij hebben een aantal kanttekeningen gemaakt bij al deze onderzoeken. Voor het L.E.K. onderzoek (december 2008) kwamen zij tot de volgende conclusies:

·

L.E.K. komt uit op een circa 50% van het catchment area ten opzichte van de doorgaans betrouwbare cijfers van het Ruimtelijk Plan Bureau;

·

L.E.K. rekent een aantal opbrengsten voor een luchthaven exploitant niet mee, waaronder de handeling services;

·

L.E.K. heeft het aantal vliegtuigbewegingen een factor twee te laag berekend. (Deze fout is naderhand door L.E.K. bevestigd.)


Bij de verdere uitwerking is uitgegaan van de nadrukkelijke keuze voor een multifunctioneel luchthavenconcept, gebaseerd op het advies van Del Canho & Engelfriet. Zij concluderen op basis van de diverse onderzoeken, waaronder het L.E.K. rapport, dat een multifunctionele luchthaven met een bredere focus dan alleen passagiers onder condities mogelijk is. Als condities noemen zij daarbij onder meer een pragmatische ontwikkelstrategie, geen te grote afhankelijkheid van één speler en een ondernemende exploitant. Bij de selectie van de exploitant wordt met deze condities rekening gehouden.

Download en bekijk hier de pdf

Rapport
Vliegwiel Twente Maatschappij